Verslag voorlichtingsavond wijkberaad 18 januari 2017

Wijk En Dienstenscentrum Camphuijsstraat

Op de voorlichtingsavond heeft het wijkberaad ons deel van de wijk (fase 3) voorgelicht over de aanpak van de gemeente, de processen en planning. Ook is ingegaan op ervaringen van straatteams van delen van de wijk die al klaar zijn (fase 1), of momenteel middenin het proces zitten (fase 2).

De volgende aspecten van de herinrichting zijn voorbijgekomen:

 • Parkeerplaatsen. In de gehele wijk zijn ca. 500 parkeerplaatsen te weinig. Het wijkberaad doet tellingen en is actief in bemiddeling over bijv. parkeerterreinen openstellen voor bewoners, bij o.a. het zwembad Overbosch. Ook kun je na aanmelding gratis op een bedrijfsterrein aan de Laan van NOI parkeren. Nieuwe plannen voor straten moeten rekening houden met parkeerplaatsen. Bijv. fietsnietjes kunnen op een eiland staan, maar dat kost een parkeerplaats.
 • Bomen. Waar wel/niet etc. Gemeente staat bij voldoende protest open voor bomenonderzoek en wensen voor behoud van specifieke bomen, mits ze niet bovenop/net naast het nieuwe riool staan.
 • Lantaarnpalen. Er is een voorkeur bij veel bewoners voor de ‘ouderwetse’ groene lantaarnpalen. De kans dat deze er komen is afhankelijk van of de gemeente hier budget voor wil vrijmaken. De kans hierop wordt niet groot geacht, en als het zou gebeuren is de wens om het in de hele wijk te doen. Ook de plek van lantaarnpalen is bespreekbaar.
 • Fietsnietjes. Waar wel en niet. Met aandacht voor overlast hierdoor voor voorbijgangers, mensen met rollators en rolstoelen.
 • Stoep- en straatbreedtes.
 • Geveltuintjes. In Fase 1 en 2 zijn alle randen hiervan gelijkgetrokken. Op de avond is gezegd dat je je voorkeur hiervoor kunt aangeven.
 • Hemelwaterafvoer. De vraag kwam voorbij of het mogelijk is om hemelwaterafvoer rechtsstreeks op riool te laten aansluiten.
 • Bestrating. Alle straten krijgen ‘residentieklinkers’. Inspraak hierover lijkt niet mogelijk. Asfalt wordt vervangen door klinkers.
 • Verkeersrichting en -situaties. Onoverzichtelijke of gevaarlijke situaties, hoeken e.d. en zelfs verkeersrichting zijn bespreekbaar, mits goed onderbouwd.
 • Straathoeken. Er komen paaltjes op de hoeken zodat daar niet meer geparkeerd kan worden.
 • Ondergrondse  (orac) afvalcontainers. Dit schijnt niet te gaan gebeuren omdat deze parkeerplekken innemen die er al te weinig zijn.
 • Waterstanden en verzakkingen tijdens bouw. Door ervaringen in fase 1 en 2 gaat er zorgvuldiger bemaald en gemeten worden tijdens de bouw. En gaat er nu retourbemaling bij de gevels plaatsvinden. Metingen gebeuren met ijkbuisjes aan gevels die elke dag uitgemeten worden. Bij verzakking van meer dan 3 mm wordt de bouw stilgelegd. Er zijn verzakkingen geweest in fase 1 en 2, maar slechts een klein aantal. De metingen worden dagelijks aan gemeente en wijkberaad gerapporteerd. Die communiceren aan de bewoners/straatteams, maar alleen zodra de marges overschreden worden. Het is niet mogelijk zelf de metingen te krijgen, ze zijn ook te technisch om zelf te lezen. Dit geldt zowel voor metingen van de ijkbuisjes als de grondwaterstanden. Onze wijk is gebouwd op houten palen, dus grondwaterstanden zijn essentieel.
 • Bouwexpoit. Om de gemeente aansprakelijk te kunnen stellen bij verzakkingen en andere schade, moet je als woningeigenaar vooraf een bouwexploit doen. De werkgroep organiseert hiervoor een gezamelijk depot bij een notaris, daar krijgen we bericht van. In dat depot kun voor 10 euro je eigen set foto’s deponeren van gevel, muren etc. van binnen en buitenkant pand. Zodat je bij schade kunt aantonen dat het vooraf niet zo was.

Planning uitvoering fase 3

De volgende grove mogelijke planning werd geschetst:

 • Voorjaar 2017: gesprekken met straatteams
 • Zomer 2017: eerste schetsen
 • Einde jaar 2017: college akkoord over budget
 • Eerste kwartaal 2018: detail tekeningen
 • Start uitvoering: eind 2018

Er werd ook aangegeven dat er mogelijk een vertraging van 1 à 1.5 jaar kan optreden om diverse redenen.

Vorming straatteams

Elke straat (of deel van een straat) moet zichzelf organiseren in een straatteam. Deze straatteams zijn ter plekke gevormd van de mensen die aanwezig waren.

Er is geen sturing meer ‘van bovenaf’ van het wijkberaad. De straten moeten zelf in gesprek met de gemeente. Voor hulp kunnen we wel altijd bij het wijkberaad aankloppen.

Geadviseerd werd om de hele straat vanaf begin te informeren en te betrekken, om te voorkomen dat later in het proces mensen met nieuwe wensen komen, terwijl het besluitvormingsproces dan al in gang is gezet.

Elk straatteam heeft van het wijkberaad een emailadres in beheer gekregen. Het verzoek was dit niet te wijzigen en de communicatie hierover te laten verlopen, zodat het wijkberaad af en toe kan meelezen of er geen dingen gebeuren die bijvoorbeeld de hele wijk aangaan.

Specifieke klachten, handhaving of individuele zaken hebben geen plek in dit hele proces: meld die op telefoonnummer 14070 van de gemeente.

Straatteam Willem van Outhoornstraat

Ook voor onze straat is door 9 aanwezige bewoners op deze avond het begin van een straatteam gevormd. Deze website en alle vermelde activiteiten zijn een uitvloeisel daarvan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *