Conclusies Voorlopig Ontwerp, beantwoording vragen inloopavond 14-15 mei 2018 en Bomen Effect Analyse

Voorlopig Ontwerp Fase 3 Bezuidenhout Oost Den Haag

Op 2 mei 2019 ontvingen wij een brief van de gemeente naar aanleiding van de vragen die het straatteam op de inloopavond van 14 en 15 mei 2018 heeft ingeleverd.

In de brief werd vermeld dat er een aantal stukken van de gemeente te downloaden zijn via het Raadsinformatie systeem (RIS), onder nummer 302380.

Het betreft het Voorlopig Ontwerp van Fase 3, destijds door het College van B&W ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Uit de begeleidende brief blijkt dat de gemeenteraad op 13 juni 2019 heeft ingestemd met dit Voorlopige Ontwerp, en instemt met de verder uitwerking tot realisatie.

Verder betreft het de beantwoording van alle vragen die zijn gesteld op de inloopavond, en een Bomen Effect Analyse:

Beleidende brief:
Begeleidende brief ‘Voorstel van het college inzake Voorlopig ontwerp herinrichting openbare ruimte Bezuidenhout-Oost fase 3’

Het Voorlopig Ontwerp (d.d. 25 november 2018):
Bijlage 1: Voorlopig Ontwerp Fase 3 Bezuidenhout Oost, versie 25 november 2018

Nota van beantwoording inloopavond 14-15 mei 2018:
Bijlage 2: Nota van Beantwoording reacties n.a.v. inloopavond 14 en 15 mei 2018

Bomen Effect Analyse:
Bijlage 3: Bomen Effect Analyse Bezuidenhout-Oost-fase 3


Onze analyse en conclusies

Het straatteam heeft bovenstaande stukken gelezen en de tekeningen bestudeerd, om te achterhalen in hoeverre de bovenstaande ‘Nota van Beantwoording’ en de tekeningen van dit Voorlopig Ontwerp een weerslag vormen van onze eerder gemaakte afspraken met de ontwerpers van de gemeente.

Voorafgaande aan de inloopavond op 14 en 15 mei 2018 heeft het straatteam, na bestudering van de daar gepresenteerde tekeningen van het Voorontwerp, een reactie opgesteld met een lijst vragen voor het ontwerpteam van de gemeente. Deze reactie is ter beantwoording op de inloopavond ingediend.
Daarnaast hebben enkele bewoners op persoonlijke titel reacties ingediend.

In onze reactie hebben wij een aantal zaken aangekaart die niet overeenkwamen of ontbraken op de gepresenteerde tekeningen van het Voorontwerp; zaken die waren afgesproken met het straatteam in het laatste overleg op 23 november 2017 (zie het verslag van dit overleg op 23 november 2017). Daarnaast hebben wij op de inloopavond ook mondeling met de ontwerpers gesproken over de stand van zaken en zijn toezeggingen gedaan over sommige wijzigingen.

In bovenstaande ‘Nota van beantwoording’ (bijlage 2) van 29 april 2019, reageert het ontwerpteam van de gemeente op onze ingediende opmerkingen en vragen, en die van individuele bewoners. Zie voor antwoorden over onze straat punt 57 en 58 op pagina 11 van de Nota van beantwoording. De beantwoording is zeer beknopt en beantwoordt niet alle ingeleverde vragen. Daarom hebben wij ook de tekeningen bestudeerd om te kijken wat er wel en niet is doorgevoerd.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van de reactie van de gemeente op onze opmerkingen, en conclusies naar aanleiding van bestudering van de tekeningen van het bovenstaand Voorlopig Ontwerp.

1. Locatie lantaarnpalen (punt 3 in het gespreksverslag 23-11-2017)

Onze reactie zoals ingediend op inloopavond 14 mei 2018:
De locatie van de lantaarnpalen is niet gewijzigd in het VO. Bewoners van 46/48 en 23c hebben aangegeven absoluut geen lantaarnpaal voor hun erkers te willen. De palen staan te dicht op de erkers, en er zijn verschillende slaapkamers aan de voorkant.
Het ontwerpteam heeft ons op 23 november 2017 aangegeven geen bezwaar te hebben tegen plaatsing van de lantaarnpalen op plek waar ze op dit moment staan, met inachtneming van de bomen, en aangegeven ons verzoek tot behoud van de huidige locatie in te zullen willigen.
Wij zien dit echter niet terug in het VO en maken hier bezwaar tegen. Bewoners zullen ook bezwaar gaan aantekenen als deze wijziging niet alsnog wordt doorgevoerd.

Reactie gemeente op 29-04-2019 in Nota van Beantwoording:

Verlichtingsmast kan niet op dezelfde plek komen i.v.m. nieuwe bomen.
De verlichtingsmast is naar de overzijde verplaatst.

Onze conclusie na bestudering van het Voorlopig Ontwerp:
Op de tekening zijn de lantaarnpalen weer teruggezet naar de configuratie zoals het nu is. Ze zijn op sommige plekken wel enkele meters verplaatst, i.v.m. de plaats van de nieuwe bomen. Aan de bezwaren van bewoners is dus tegemoet gekomen.

2. Fietsnietjes voor no. 25-31 en 33-35 (punt 4C in het gespreksverslag 23-11-2017)

Onze reactie zoals ingediend op inloopavond 14 mei 2018:
Er is met het ontwerpteam afgesproken dat de nietjes voor no. 25-31 en 33-35 weggehaald zouden worden. Ze staan in de loop in dit drukbelopen stuk van de straat, en de bewoners hebben aangegeven ze hier ongewenst te vinden. Wij zien dit niet terug in het VO en verzoeken ze alsnog te verwijderen op deze plek.

Reactie gemeente op 29-04-2019 in Nota van Beantwoording:

Geen reactie.

Onze conclusie na bestudering van het Voorlopig Ontwerp:
Het fietsnietje voor no. 33-35 is weggehaald. Maar het fietsnietje voor no. 25-31 staat nog op de tekening, ondanks toezegging op 23 november 2017 en mondeling nogmaals op 14 mei 2018 dat deze beide nietjes zouden worden weggehaald.

Fietsnietje Willem van Outhoornstraat 25-31 in Voorlopig ontwerp 25-11-2018

3. Verdeling stoepbreedtes (punt 5 in het gespreksverslag 23-11-2017)

Onze reactie zoals ingediend op inloopavond 14 mei 2018:
Op 23 november 2017 hebben wij de onevenredige verdeling van de stoepbreedtes aan weerszijden van de straat aangekaart. Dat was doen 2.20m en 2.30m. In het VO is de ongelijkheid nog groter geworden: 2.15m en 2.30m. Wij zien liever gelijke stoepbreedtes.

Reactie gemeente op 29-04-2019 in Nota van Beantwoording:

Geen reactie.

Onze conclusie na bestudering van het Voorlopig Ontwerp:
De stoepbreedtes zijn (weer) 2.20 en 2.30m. Eerder is aangegeven dat dit te maken heeft met maten van stoepbetegeling.

4. Bocht Johannes Camphuisstraat > Willem van Outhoornstraat (punt 7 in gespreksverslag 23-11-2017)

Onze reactie zoals ingediend op inloopavond 14 mei 2018:
Op 23 november heeft het ontwerpteam aangegeven dat deze bocht zo wordt ingericht dat deze geschikt is voor de vrachtwagens van de Hoogvliet die hier rechtsaf (moeten) slaan. Wij zien geen aanpassingen in het VO, niet in de afronding van de bocht of de plaatsing van de bomen, en vragen ons af of er voldoende rekening mee wordt gehouden, gezien de overlast van de vrachtwagens bij rechtsafslaan en steken, en als ze rechtdoor rijden.

Reactie gemeente op 29-04-2019 in Nota van Beantwoording:

Geen schriftelijke reactie. Mondeling heeft een ontwerper van de gemeente op de inloopbijeenkomst op 14 mei 2018 aangegeven dat nog een digitale simulatie zal worden gedaan om te kijken of vrachtwagens hier zonder steken en overlast zullen kunnen afslaan. Het heeft de aandacht van de ontwerpers.

Onze conclusie na bestudering van het Voorlopig Ontwerp:
Wij zien geen wijzigingen. Verder kunnen wij geen informatie hierover vinden in de documenten. De bomen op deze hoek staan op dezelfde plek, de afronding is gelijk aan het eerdere Voorontwerp.

5. Plaatsing hondenpoep afvalbak (punt 8 in gespreksverslag 23-11-2017)

Onze reactie zoals ingediend op inloopavond 14 mei 2018:
Op 23 november 2017 is afgesproken dat de bak bij de speeltuin een aantal meters terug uit de loop wordt geplaatst in de Johannes Camphuijsstraat, zodat hij minder gebruikt zal worden voor huisvuil, en daarmee minder snel volzit, waardoor hij gebruikt kan worden waarvoor bedoeld. Wij zien dit niet terug in het VO, er staat nog steeds helemaal geen bak op de tekening.

Reactie gemeente op 29-04-2019 in Nota van Beantwoording:

Geen reactie.

Onze conclusie na bestudering van het Voorlopig Ontwerp:
De bakken staan niet op de tekening. Er is vooralsnog dus alleen de bovenstaande mondeling toezegging hierover.

6. Hergebruik originele klinkers (punt 1 in het gespreksverslag 23-11-2017)

Onze reactie zoals ingediend op inloopavond 14 mei 2018:
Wij hebben meerdere malen met het ontwerpteam gesproken over het door ons gewenste hergebruik van de 100 jaar oude originele klinkers. In het gesprek op 23 november 2017 is aangegeven dat er een onderzoek komt naar hergebruik van de klinkers. Wij lezen hier niets over in de gepubliceerde documenten van het VO. Wij zouden graag horen wat de stand van zaken en eventuele conclusies zijn, en nogmaals aangeven dat wij zeer graag de originele klinkers in onze straat willen behouden vanwege de authentieke sfeer.

Reactie gemeente op 29-04-2019 in Nota van Beantwoording:

Geen schriftelijke reactie. De mondelinge reactie van de gemeente op 14 mei 2018 tijdens de inloopavond was dat in de komende fase van het definitief ontwerp nog wordt onderzocht of hergebruik van klinkers mogelijk en haalbaar is. Dit is vanuit de gemeente een kostenoverweging, maar indien deze positief uitpakt kan het mogelijk toch nog het behoud van onze authentieke klinkers betekenen.

Onze conclusie na bestudering van het Voorlopig Ontwerp:
In de bovenstaande beleidende brief staat hierover dit:
Het doorvoeren van duurzaamheidsdoelstellingen leidt onder andere tot de volgende punten: binnen de uitvoeringstrategie is gewaarborgd dat vrijkomende stenen, behoudens gebroken materialen, hergebruikt worden in de parkeervakken.

Of dit betekent dat onze historische klinkers misschien toch behouden blijven, maar dan alleen in de parkeervakken, is een vraag voor een volgend overleg. Dit roept wel vragen op over het visuele verschil tussen de parkeervakken en rijbaan. Het kan ook zijn dat deze opmerking alleen geldt voor hergebruik van modernere klinkers, en niet voor onze 100 jaar oude klinkers.

7. Terugplaatsing hek speeltuin (punt 4A in het gespreksverslag 23-11-2017)

Onze reactie zoals ingediend op inloopavond 14 mei 2018:
Als een apart item hebben wij op 14 mei 2018 op het reactieformulier het idee voor het terugzetten van het hek bij de speeltuin toch alsnog een keer aangekaart. In het eerder gepubliceerde Voorontwerp is namelijk wel ons idee overgenomen voor fietsnietjes in een vierkant stuk op de hoek met de Johannes Camphuijsstraat, maar niet het doortrekken van het hek over de volle lengte aan de kant van de Willem van Outhoornstraat, eventueel achter de drie grote bomen langs, om zo meer ruimte voor fietsparkeren te creëren, en wellicht ook een nettere oplossing voor het hek.

Reactie gemeente op 29-04-2019 in Nota van Beantwoording:

Reactie gemeente op 29-04-2019: Hek verplaatsen is goed idee, dit is inmiddels verwerkt in het ontwerp.

Onze conclusie na bestudering van het Voorlopig Ontwerp:
Het hek is inderdaad een aantal meters teruggeplaatst, in één lijn over de volle breedte (in tegenstelling tot alleen de hoek, zoals in het Voorontwerp), en er zijn een 13-tal fietsnietjes neergezet in 2 rijtjes. Dat dit uiteindelijk toch is doorgevoerd, mogen we wel als een overwinning beschouwen.

Hek speeltuin hoek Willem van Outhoornstraat – Johannes Camphuijsstraat in Voorlopig ontwerp 25-11-2018

8. Fietsnietjes op de Pahudstraat met de hoek van de Willem van Outhoornstraat

Reactie van individuele bewoners ingediend op inloopavond 14 mei 2018:
Bewoners op deze hoek hebben het verzoek ingediend om de fietsnietjes voor hun voordeur aan de Pahudstraat weg te halen wegens verwacht overlast, en deze te verdelen over de Pahudstraat.

Reactie gemeente op 29-04-2019 in Nota van Beantwoording:

Reactie gemeente op 29-04-2019: In de Pahudstraat zijn al fietsnietjes geplaatst. Ook in de Willem van Outhoornstraat zijn fietsnietjes nodig. Ter hoogte van nr. 85 is er één verplaatst naar de overzijde van de straat.

Onze conclusie na bestudering van het Voorlopig Ontwerp:
Op deze plek staan nu inderdaad 3 i.p.v. 4 fietsnietjes. Aan de overkant stond en staat er 1. Het verzoek is dus maar zeer ten dele ingewilligd.

Fietsnietjes hoek Pahudstraat – Willem van Outhoornstraat in Voorlopig ontwerp 25-11-2018

Overige opvallende zaken

Parkeren in de Willem van Outhoornstraat

Op de tekening staat dat er nu 71 parkeerplaatsen in onze straat zijn, en dat er in het Voorlopig Ontwerp 63 overblijven, dus 8 minder dan nu.

In de bovenstaande begeleidende brief staat het volgende over de parkeerdruk in de hele wijk te lezen:

Uiteindelijk blijft het totaal aantal parkeerplaatsen in fase 3 van 1191 (legale) parkeerplaatsen met een lichte toename gehandhaafd (1195 legale parkeerplaatsen).

Er staat ook dat (illegale) parkeerplaatsen op bijv. straathoeken niet zijn meegeteld, dus onze conclusie is dat de praktische/ervaren parkeerdruk waarschijnlijk wel hoger wordt, omdat er veel op hoeken wordt geparkeerd.

Bomen in de Willem van Outhoornstraat

Op de tekening van het Voorlopig Ontwerp staat dat er nu 9 bomen zijn, die allemaal verdwijnen. Er zullen er in totaal 20 worden teruggeplaatst.

In de Nota van Beantwoording staat bij andere straten dat de keuze voor de soort bomen in het Definitief Ontwerp bepaald zal gaan worden. Eerder is toegezegd dat dit in overleg met de bewoners zal gaan gebeuren. Wij hebben hier nog geen bericht over gehad.

In de bovenstaande Bomen Effect Analyse staat bij onze straat vermeld:

Aan de Willem van Outhoornstraat staan in totaal 9 bomen. Het betreft 8 sierkersen, waarvan het merendeel een slechte of matige conditie heeft. De toekomstverwachting van deze bomen is beperkt. Bij sierkers W1 is een zwam op de stamvoet aangetroffen en is de kroon grotendeels verwijderd. De boom heeft een slechte conditie en een toekomstverwachting van minder dan 2 jaar. Sierkers W6 en W7 zijn aangetast door dikrandtonderzwam. Daarnaast staat hier een recent geplante kers met goede conditie en toekomstverwachting.

En bij het advies per straat staat bij de Willem van Outhoornstraat:
Geadviseerd wordt de kersen met slechte kwaliteit en beperkte toekomstverwachting te vervangen en de groeiplaatsen te verbeteren voor nieuwe bomen.

In de tabel met boomgegevens in Bijlage 3 staat van 4 bomen aangegeven dat ze behoudbaar zijn, en van eentje dat deze verplantbaar is. De kwaliteit van de 9 bomen: 1 slecht, 5 matig, 2 redelijk en 1 goed:

Boomgegevens Willem van Outhoornstraat uit Bomen Effect Analyse

In de bovenstaande begeleidende brief staat in het algemeen:
70 Bomen blijken goed herplantbaar te zijn. Bij de uitwerking van het ontwerp zal dit zo veel mogelijk als uitgangspunt gehanteerd worden.

Wij zien dit uitgangspunt niet terug in de plannen voor onze straat: op de tekening staat dat geen enkele boom behouden blijft, ondanks dat zeker 4 bomen te behouden zouden zijn, 2 een levensverwachting van >10 jaar hebben, en eentje herplantbaar is. Op de tekening staat dat er 20 nieuwe bomen terugkomen.

Historische lantaarnpalen

In de Nota van Beantwoording is bij andere straten te lezen dat voor Bezuidenhout Oost geen historische lantaarnpalen worden geplaatst. Waar ze al staan, blijven ze staan. Geen wijziging van beleid hier dus.

In de begeleidende brief staat verder:
De straatverlichting wordt net als in fase 1 en 2 vervangen door moderne LED-verlichting. Hiervoor worden nieuwe armaturen toegepast, met uitzondering van straten waar historische lampen al aanwezig zijn en niet vervangen hoeven te worden. Dit zijn de Rijklof van Goensstraat en de Carel Reinierzskade.

Planning

In de bovenstaande begeleidende brief staat de volgende planning:

  • Uitwerking Definitief Ontwerp: april 2019 – november 2019
  • Informatieavond bewoners Definitief Ontwerp: november 2019
  • Bestek en aanbesteding: december 2019 – augustus 2020
  • Start uitvoering fase 3: vierde kwartaal 2020
  • Oplevering fase 3: derde kwartaal 2022

De uitvoering van fase 3 volgt op de uitvoering van de laatste werkzaamheden in fase 2. De oplevering van deze werkzaamheden staan gepland voor het 3e kwartaal van 2020.

Ten opzichte van het bericht van ca. 2 jaar geleden is de start van de werkzaamheden van fase 3 dus inmiddels met ca. 1 jaar opgeschoven. En ten opzichte van de oorspronkelijke planning bij de start van het participatieproces op 18 januari 2017 is er inmiddels een vertraging van 2 jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *