Verslag eerste gesprek met gemeente op 8 februari 2017

Verslag Bespreking Straatteam Willem Van Outhoornstraat Met Gemeente Op 8 Februari 2017

Op woensdag 8 februari 2017 heeft in het wijkcentrum een eerste overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de Willem van Outhoornstraat en de gemeente.

Vooraf hebben we de gemeente ons memo toegestuurd, met een wensen- en vragenlijst, opgesteld naar aanleiding van de brainstorm met een 20-tal bewoners op 31 januari 2017.

De Willem van Outhoornstraat werd vertegenwoordigd door:

 • Hans Boerman
  Willem van Outhoornstraat 23c
 • Remco Kalf
  Willem van Outhoornstraat 48
 • Klaartje Mackenbach
  Willem van Outhoornstraat 46
 • Henk Nijenhuis
  Willem van Outhoornstraat 31
 • Ferrie Van Veelen
  Willem van Outhoornstraat 85

De gemeente werd vertegenwoordigd door een omgevingsmanager, een landschapsarchitect, een ontwerper openbare ruimte en iemand van het groenbeheer. (De namen zijn helaas niet genoteerd).

Door de beperkte tijd van slechts 1 uur hebben we niet alle punten kunnen bespreken. Een aantal antwoorden hieronder heeft de gemeente ons afgelopen week nagestuurd.

Verslag gesprek

Na een voorstelrondje heeft de gemeente een toelichting gegeven op het ontwerpproces. Ons memo met gedetailleerde wensen- en vragenlijst werd gewaardeerd en bleek zorgvuldig bestudeerd. De punten in het memo vormden de leidraad in het gesprek. Op tafel lag een gedetailleerde plattegrond van de straat.

PiW (Parkeren in Wijken) programma

Het PiW (‘Parkeren in Wijken’) programma is een belangrijke factor bij de plannen voor de vervanging van de riolering en herinrichting. De hele wijk kampt met een structureel tekort aan parkeerplaatsen dat alleen maar groter zal worden door verschillende geplande bouwprojecten. Alle ontwerpen voor de herinrichting zullen worden getoetst aan de hoeveelheid nieuwe parkeerplaatsen die dit oplevert.

Proces

Het ontwerpproces en de te doorlopen stappen wordt nog een keer toegelicht. De eerstvolgende stap is een Concept Ontwerp, een eerste schets die over 1.5 à 2 maanden met dezelfde groep zal worden besproken.

Bespreking van onze wensenlijst

Hieronder volgt per punt uit het memo de reactie van de gemeente. Zie het memo voor een uitgebreide beschrijving van onze wensen en vragen op elk afzonderlijk punt.

1.1 Algemeen: een authentieke straat wat betreft sfeer en materiaalgebruik

Originele klinkers

In het memo hebben we de wens beschreven voor behoud van de oude originele klinkers, legverbanden en de hardstenen stoepbanden (waar deze nog liggen).

De gemeente ziet weinig in het terugleggen van de oude klinkers en stoepbanden. De originele stoepbanden die er nog liggen breken bij het verwijderen. De gemeente wil geen lappendeken van verschillende stenen in de afzonderlijke straten. De stenen moeten mechanisch worden gelegd, wat alleen kan met fabrieksklinkers. Bij vervanging is dan ook altijd de originele klinker op voorraad. De oude klinker is niet maatvast en moet handmatig worden gelegd. Samenvattend: de gemeente wil uniformiteit in de wijk, en overal de rode ‘residentieklinker’.

Door ons wordt het voorbeeld van een uitzondering aangevoerd: de Van Imhoffstraat. Dit is de enige straat die het gelukt is om de oude klinker te behouden in een eerdere fase van de herinrichting. De gemeente stelt dat daar geen originele klinker ligt, maar dat er een tussentijds een keer nieuwe bestrating gelegd is. Henk Nijenhuis spreekt dit stellig tegen, er ligt wel degelijk de originele klinker. De gemeente heeft hier geen antwoord op.

Door ons wordt aangevoerd dat onze straat, en zeker het laatste stuk richting Laan van NOI, een monumentaal karakter heeft, met unieke architectuur, en dat de straat een uitzondering verdient in het beleid van uniformiteit. Onze wens voor authenticiteit en daarmee de oude klinkers is een serieuze door bewoners gedeelde wens, en we geven aan dat we niet willen dat dit zomaar van tafel wordt geveegd. Wij vragen de gemeente om alsnog onze wens serieus te overwegen. De originele klinkers passen in het monumentale karakter van de straat en zijn van betere kwaliteit dan de zogenaamde residentieklinkers die de gemeente wil gaan leggen.

De gemeente geeft aan onze vraag mee terug te nemen en het te gaan onderzoeken. Wellicht is er aanvullend historisch onderzoek mogelijk.

De gemeente geef verder nog aan dat de beherende partijen en welstandscommissie ‘fan zijn’ van het handboek openbare ruimte, en dat dat weinig ruimte zal laten voor onze wensen.

Wij vragen of wij nog een rol kunnen spelen in het historisch onderzoek en argumenten kunnen aandragen voor behoud van de originele bestrating. Henk Nijenhuis geeft aan dat hij gezien zijn vakkennis over deze bouwperiode wellicht in een nota een en ander kan toelichten.

Bestrating trottoir

De bestrating van het trottoir zal worden uitgevoerd in een 30×30 tegel, in een uitvoering met basalt toeslag. Dit is te zien in het fase 2 deel van de wijk die klaar is. Deze tegel is niet glad, heeft een mooie uitstraling en ‘mengt goed’, waardoor er minder een ‘dambord’ ontstaat. Het is een wat donkerdere tegel, van oorsprong een ‘Haagse’ tegel. De trottoirbanden worden in hetzelfde materiaal uitgevoerd.

Lantaarnpalen

Onze wens voor de authentieke ‘ouderwetse’ groene palen wordt besproken. De gemeente geeft aan dat er een expliciete uitspraak van het gemeentebestuur is, dat deze vanwege de kosten niet zullen worden geplaatst in deze herinrichting. Er worden geen uitzonderingen gemaakt voor straten. Alleen wijken die onder beschermd stadsgezicht vallen komen voor deze lantaarnpalen in aanmerking.

De kosten bedragen volgens de gemeente ‘tonnen’ voor de gehele wijk, en ook het onderhoud vraagt extra kosten. En als er uitzonderingen zouden worden gemaakt, zou dat in heel Den Haag zo moeten zijn, en dat kost de gemeente ’20 tot 30 miljoen’. Verder wordt gezegd dat ook het beheer en onderhoud duurder zou zijn.

Wij vragen om duidelijkere informatie over de hogere kosten t.o.v. de standaardpalen, en geven aan dat ook hier onze wens erg sterk is, en dat onze vraag voortkomt uit een hoge betrokkenheid bij de sfeer van onze straat. Wij zijn een doorloopstraat in de wijk, en beeldbepalend, zeker het laatste stuk richting Laan van NOI.

Remco Kalf oppert dat als we weten wat de meerkosten dan precies zijn, het misschien de moeite waard is om te onderzoeken of er in de wijk draagvlak is om dit met crowdfunding bij elkaar te brengen. De gemeente reageert hier wat lacherig op en kan op dit moment niet duidelijker aangeven waar we het over hebben qua kosten. Wij geven aan dat als dit soort ideeën om zelf bij te dragen door ons wordt geopperd, de gemeente op zijn minst kan erkennen dat we serieus zijn in onze wens, en daarom minstens kan onderzoeken wat er mogelijk is.

Wij trekken ook het onderhoudsargument in twijfel: er is vrijwel geen onderhoud aan lantaarnpalen, de betreffende palen hoeven ook niet geschilderd te worden. Onze opmerkingen vinden weinig weerklank, er is duidelijk een agenda om op dit punt hard nee te zeggen.

1.2 Bomen: meer bomen en beter verspreid

De gemeente legt uit wat het bomenbeleid is. Ze staan open voor onze wens voor meer groen, en betere spreiding in de hele straat. Ook bomen aan weerszijden zijn mogelijk. Dat ze nu allemaal aan één kant staan heeft volgens de groenbeheerder geen reden.

De gemeente zal met een voorstel komen voor hoeveelheid en plaats van nieuwe bomen. In een later stadium kunnen we meepraten over de te plaatsen soorten en details van plaatsing. De gemeente komt t.z.t. met voorstellen en opties van te kiezen bomen, met afbeeldingen. We kunnen kiezen voor eenvormigheid of juist afwisseling, etc. Ook kunnen we zelf met ideeën komen voor specifieke boomsoorten.

In het plan neemt de gemeente verschillende zaken mee, zoals geschikte bodem, zon en de plek t.o.v. de riolering, kabels en leidingen in straten en stoepen.

De huidige bomen staan in de stoep, dus dicht op de gevels. Het plan van de gemeente is om de bomen in eilanden tussen de parkeerplaatsen te plaatsen zodat ze meer ruimte hebben en afstand van de gevels. Daarnaast kan op zo’n eiland dan ook fietsparkeerruimte met fietsnietjes worden gecreëerd, waarmee de doorloopruimte op de stoep behouden blijft.

De gezondheid van de huidige bomen wordt onderzocht om vitaliteit en levensverwachting te bepalen. De gezondheid en de plek t.o.v. kabels en het riool zal bepalen of ze eventueel kunnen worden behouden. De komende tijd kunnen er medewerkers in de straten worden gezien die de bomen inventariseren.

Wij geven nog aan dat we de huidige plaatsing in de stoep mooi vinden. Ook wordt het idee geopperd om te kijken naar plaatsing van bomen in de brede ‘oren’ die op alle straathoeken komen.

1.3 Fietsnietjes

De gemeente komt met een voorstel voor verspreide fietsnietjes, op een manier die niet de doorloopruimte beperkt. Waarschijnlijk zoveel mogelijk op eilanden tussen de parkeervakken.

1.4 Lantaarnpalen

Zie punt 1.1.

1.5 Voorkomen tegengesteld rijden vanuit Johannes Camphuijsstraat

De gemeente geeft aan dat nooddiensten altijd makkelijk van 2 kanten een straat willen kunnen inrijden. Dus het rechtmaken van de stoep – of andere belemmerende maatregelen – op die plek is niet haalbaar.

De ‘oren’ op de straathoeken worden besproken. Deze zijn ‘verplicht’: ze hebben bewezen voordeel om parkeren op hoeken te voorkomen (ook middels paaltjes in het oor), en de doorgang te verbeteren. Ook voor de doorloopbaarheid en veiligheid van oversteken zijn de oren een verbetering.

1.6 Hondenpoep afvalbakken

De gemeente kijkt of er 1 of 2 kunnen worden bijgeplaatst op plekken die niet bij huizen in de buurt zijn.

1.7 Straat- en trottoirbreedte, i.v.m. op de stoeprand parkeren en doorgangsbreedte

De gemeente geeft aan dat er zeer veel meldingen bij de politie zijn van schade aan auto’s, door te krappe doorgang. De angst voor schade is terecht, en dat er daarom op de stoeprand geparkeerd wordt is bekend en begrijpelijk. De politie eist om deze reden voldoende doorgang en accepteert geen plannen voor te smalle rijbreedte in de straten.

Een ander aspect is doorgangsbreedte voor o.a. brandweer. Ook worden moderne auto’s steeds breder, dus de parkeervakken moeten ook steeds breder worden.

Er zijn richtlijnen voor de breedtes, waar weinig discussie over mogelijk is. Dat betekent dat de doorgang minimaal 3.50 m zal zijn. Parkeervakken moeten minimaal 2.00 m breed zijn. In sommige hele smalle straten wordt dit wel eens naar 1.80m teruggebracht. In onze straat betekent dit – met 3.5 m rijbaanbreedte en 2.0 m brede parkeervakken – dat de huidige stoepen smaller zullen worden: van 2,70 m nu naar ca. 2,25 m in de nieuwe situatie.

De nieuwe stoepbanden zullen hoger liggen dan de huidige verzakt oude stoepranden, ca. 10 cm. Stoepparkeren wordt hierdoor ook lastiger en is ook niet meer nodig.

1.8 Bestrating rijweg

Zie 1.1.

1.9 Bestrating parkeervakken

Wij geven nogmaals aan dat onze voorkeur uitgaat naar de originele klinkers. Ook willen we dat er in elleboogverband doorbestraat wordt tot in de parkeervakken, zoals het nu is, en dat we geen witte belijning van de vakken willen, ook geen dwarsbelijning.

De gemeente herhaalt dat de wens uniformiteit is. Dit betekent in principe dat de parkeervakken in een recht verband gelegd worden, en met onderbroken witte belijning in de lengterichting. Er komt sowieso geen dwarsbelijning van aparte vakken.

We verwijzen nogmaals naar onze wensen en de belofte van de gemeente om hier op terug te komen. (Zie punt 1.1).

Verder komen nog de afwateringskolken en de plek hiervan ter sprake. Door de ‘oren’ op de hoeken en eilanden tussen de parkeervakken wordt er goed gekeken naar een goede afwatering. De plek van de kolken zal te zien zijn in de komende ontwerpen.

1.10 Bebording 30km zone

Er zullen 30km borden komen met bijbehorende ‘inritconstructies’.

1.11 Strook van speeltuin opofferen voor fietsparkeren of dwars autoparkeren

De gemeente geeft eerst aan dat onze wens ‘groenruimte kost’ en ‘lijnrecht ingaat’ tegen de pleinenenquete. Wij geven aan dat het wel meevalt: die strook van 1 à 2 meter wordt niet door spelende kinderen gebruikt: het effect op de speeltuin is minimaal. Bovendien is het een een heel rommelig onvriendelijk stukje met fietswrakken aan het hek die een doorn in het oog zijn.

De optie van dwars- of schuinparkeren op deze plek wordt door de gemeente meteen van tafel geschoven. Er zou te weinig ruimte voor zijn, en de bomen staan in de weg.

De gemeente vindt ons andere idee om op die plek meer ruimte te creëren voor fietsparkeren met een rij nietjes wel een goed idee en komt hierop terug.

1.12 Verkeersdrempels

De drempels zullen conform onze wens verplaatst worden naar de kruisingen, dit was al het plan. Dit is beter voor de verkeersveiligheid en bevordert oversteekbaarheid. De drempels zullen ‘zacht’ zijn, om trillingen te voorkomen. Er komen geen tussenliggende drempels.

1.13 Laadpalen elektrische auto’s

De gemeente geeft aan dat wat er nu is blijft, er verandert niets aan het huidige plaatsingsbeleid.

1.14 ORAC’s, ondergrondse vuilcontainers

Schriftelijk nagekomen antwoord van de gemeente:
Na oplevering van de hele wijk Bezuidenhout Oost worden opnieuw alle parkeerplaatsen geteld en de bezettingsgraad gepeild. Als de bezettingsgraad onder 90% is gedaald, worden in de wijk ORAC’s geplaatst. Als de bezettingsgraad hoger is dan 90% wordt gekeken naar extra parkeerplaatsen aan de rand van de wijk en bekeken wordt of het regime voor het betaald parkeren uitgebreid kan worden naar de avonduren.

Opmerking: in dit nieuwsartikel van 3 februari op bezuidenhout.nl staat dat de gemeente overweegt ORAC’s te plaatsen in Bezuidenhout Oost.

Antwoorden op onze vragenlijst

2.1 Mogelijkheid om hemelwaterafvoer op riool aansluiten

Schriftelijk nagekomen antwoord van de gemeente:
Normaal is dat hemelwaterafvoer via het riool wordt afgevoerd, maar dit is niet echt nodig. Meestal blijft het zo liggen als het is. In de straat ligt ook geen hemelwaterafvoer.

Reactie: Dit is een onduidelijk antwoord. De vraag was of we onze hemelwaterafvoeren kunnen laten aansluiten op het riool als alles toch al openligt.

Op een eerdere bijeenkomst is overigens door iemand van het wijkberaad opgemerkt dat huiseigenaren dit nu al zelf kunnen (laten) doen: de eerste 80 cm riool uit de gevel is verantwoordelijkheid van de eigenaren zelf.

2.2 Parkeerautomaten

Schriftelijk nagekomen antwoord van de gemeente:
Deze worden in het ontwerp gewoon meegenomen. Het is mogelijk dat de automaten iets worden opgeschoven n.a.v. het ontwerp.

2.3 Geveltuinen

Schriftelijk nagekomen antwoord van de gemeente:
Bewoners mogen zelf een geveltuin aanleggen of tijdens de ontwerpfase aangeven of ze een geveltuin willen hebben of willen weghalen. De stoep moet wel breed genoeg zijn om een geveltuin aan te leggen. De doorgang over de stoep moet minimaal 1.10 meter zijn. Liefst 1.5 meter. Op de site van de gemeente is informatie te vinden over de geveltuinen.

2.4 Overlast fietsen, fietswrakken en handhavingsbeleid

Schriftelijk nagekomen antwoord van de gemeente:
Fietsen zijn van de bewoners zelf. De eigenaren zijn verantwoordelijk voor hun eigen bezit op de openbare straat. In het stadsdeel Haagse Hout is het beleid van de binnenstad overgenomen. Alle fietsen die hinderlijk staan en/of fietswrakken worden gelabeld en binnen 2 weken weggehaald.

2.5 Afvalprobleem / gele vuilniszakken tegen overlast door meeuwen

Schriftelijk nagekomen antwoord van de gemeente:
Gele zakken zijn verkrijgbaar bij het stadsdeelkantoor Haagse Hout.

Opmerking: er wordt door enkele bewoners nagedacht over een plan om deze gele zakken makkelijker te verspreiden, bijvoorbeeld door mogelijk te maken dat we ze kunnen afhalen in het wijkcentrum. Nadere informatie hierover volgt. De gele zakken kunnen in ieder geval vanaf 1 maart t/m 1 september in het stadsdeelkantoor Haagse Hout worden afgehaald.

2.6 Vuilnisbakken hondenpoep vol met ander afval: wat is handhavingsbeleid?

Schriftelijk nagekomen antwoord van de gemeente:
Moeilijk te handhaven.

Reactie: dit is geen antwoord op onze vraag. Deze was of de bakken beter herkenbaar gemaakt zouden kunnen worden, en vaker geleegd, zodat hondenbezitters geen excuus meer hebben om ze niet te gebruiken.

2.7 Wat is het beleid voor behoud van bomen

Zie 1.2.

2.8 Glasvezelnetwerk in de wijk

Schriftelijk nagekomen antwoord van de gemeente:
Regefiber legt de kabels aan en KPN exploiteert. Bewoners kunnen bij deze firma’s navraag doen. Bij de voorbereidingen van de uitvoering worden de diensten en bedrijven geïnformeerd over de herinrichting van de straten. Zij kunnen dan hun eventuele werkzaamheden daarop afstemmen.

2.9 Afstemming aangrenzende straten

Schriftelijk nagekomen antwoord van de gemeente:
Alle straten in Bezuidenhout Oost worden heringericht. Alle wijkbewoners worden geïnformeerd over de herinrichting en worden uitgenodigd voor straatgesprekken. De gemeente zorgt voor een goede afstemming van de voorstellen.

2.10 Wat zijn de vervolgstappen?

Het ontwerpproces is hier na te lezen. De eerstvolgende stap van de gemeente is het maken van een Concept Ontwerp, dat over 1.5 à 2 maanden met dezelfde groep zal worden besproken, waarna een Voorlopig Ontwerp gemaakt wordt, waar iedereen zijn mening over mag geven op een inloopdag.

Nagesprek

Na afloop van het gesprek is onderling nog besproken dat we een nota zouden kunnen schrijven over de architectonische waarde van onze straat, om onze wens tot behoud van authentieke bestrating en lantaarnpalen kracht bij te zetten. Henk Nijenhuis heeft hier vanuit zijn vakgebied veel kennis over en geeft aan hierover na te zullen denken.

Tot slot hebben we met elkaar nog even bij het hek van de speeltuin gekeken. Aandachtspunt voor de volgende bespreking: er staat een raar stukje hoog traliehek dat de hele hoek een gesloten indruk geeft: kan dat niet even hoog als de rest? Een lager hek zal ook een vriendelijkere indruk maken. Er is op deze hoek veel meer openheid mogelijk door ons idee van verplaatsen van het hek, in combinatie met fietsparkeren, wellicht met bankjes en wat groen.

Dit artikel heeft 2 reacties

 1. Douwe

  Ten eerste: complimenten voor de fraaie website! Uit de eerste schermutselingen met de gemeente bekruipt mij het gevoel dat ze inspraak van bewoners maar lastig vinden en in feite ‘eenheidsworst’ in de wijken voorstaan. Een goed georganiseerde inspraak ondersteund door een professionele website voor onderlinge betrokkenheid en communicatie biedt de grootste kans om bewonerswensen te realiseren. Daar is door de inspanningen van het straatteam in voorzien. Daarom goede hoop dat we uiteindelijk de gemeente kunnen overtuigen van de meerwaarde van onze voorstellen.

 2. Remco Kalf

  Dank je Douwe.

  Hetzelfde gevoel had ik ook na het gesprek; op de meeste van onze voorstellen en ideeën kwam in eerste instantie een antwoord met de standaardoplossing terug. Met aandringen hebben we in ieder geval voor elkaar gekregen dat toegezegd is dat het ‘wordt meegenomen’. Maar ik heb er een hard hoofd in dat we er daadwerkelijk iets van terug gaan zien in het eerstvolgende overleg. We zullen er ook daar weer voor gaan staan, er komen nog inspraakmomenten genoeg, de bal ligt nu bij de ontwerpers van de gemeente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *