Memo voor gesprek met gemeente over herinrichting op 8 februari 2017

Memo Voor Gesprek Met Gemeente Over Herinrichting Op 8 Februari 2017

Op 6 februari is door het straatteam onderstaand memo aan de gemeente verstuurd, ter voorbereiding op het eerste gesprek op woensdag 8 februari.

Het memo bevat een wensen- en vragenlijst voor de herinrichting en vormt de conclusie van de brainstormavond, gehouden op 30 januari met een 20-tal bewoners van de straat.

Memo 1 Willem van Outhoornstraat

Wensen en vragen t.b.v. eerste gesprek met de gemeente op 8 februari 2017

Aan: Gemeente Den Haag
Datum: 4 februari 2017
Opsteller: Straatteam Willem van Outhoornstraat

Inleiding

Naar aanleiding van de door het Wijkberaad georganiseerde bewonersbijeenkomst op 18 januari jl, over de herinrichting in de wijk Bezuidenhout is voor en door de bewoners van de Willem van Outhoornstraat een straatteam geformeerd.

Dit team heeft de buurt per flyer uitgenodigd voor een brainstormsessie gehouden op 30 januari jl. Deze sessie is bijgewoond door 20 bewoners. Hieruit is een aantal wensen en vragen naar voren gekomen ter bespreking met de gemeente.

1. Wensen

De meeste wensen verdienen nadere detailuitwerking in samenwerking met de gemeente. Wij gaan ervan uit dat de gemeente hierbij met haar specialisten op diverse deelgebieden een adviserende rol vervult en de inrichtingskaders en -mogelijkheden aangeeft. Het straatteam zoekt graag nauwe samenwerking en constructief en intensief overleg met de gemeente om tot een voor alle bewoners bevredigende herinrichting te komen.

1.1 Algemeen

De bewoners staan voor een authentieke straat met behoud en/of teruggave van de originele sfeer. Dit komt regelmatig terug bij de wensen, zoals hieronder omschreven. Wij verzoeken de gemeente deze algemene wens steeds in overweging te nemen bij het beoordelen van de standpunten en wensen.

Onderstaande punten zijn op basis van mate van belang gerangschikt. Dit wordt steeds aangegeven met plussen en minnen.

1.2 +++ Bomen

Er is een sterke wens voor meer bomen in de straat, zeker in het middenstuk waar nu bomen ontbreken. De wens is dat deze niet te hoog en te wild zijn en niet voor de ramen geplaatst worden. Om het aantal parkeerplaatsen te optimaliseren is de wens om bomen op de trottoirs te plaatsen zoals nu, in plaats van tussen de parkeervakken. Er is bereidheid om zelf onderhoud uit te voeren op de boomspiegels. Verder is er een voorkeur voor bomen aan twee zijden van de straat en er wordt geopperd om bomen te plaatsen bij/naast lantaarnpalen voor strooilicht, en ter vermindering van inschijning.

1.3 +++ Fietsnietjes

Er is een sterke wens voor de plaatsing van fietsnietjes. De meningen zijn verdeeld over de locatie hiervan en de behoefte wisselt per deel van de straat. Het heeft de voorkeur dat deze gespreid geplaatst worden en geen problemen veroorzaken op de stoep met de wandeldoorgang. De straat is een doorgangsstraat met veel voetgangers.

1.4 +++ Lantaarnpalen

Er is een unanieme sterke wens voor de inzet van de groene ouderwetse lantaarnpalen. Het doel hiervan is de authentieke sfeer in de straat terug te brengen. De angst bestaat daarnaast dat led-licht in de moderne lantaarnpalen sfeerverlagend en te fel is. Gewaakt moet worden voor een kille, vinex- achtige sfeer die ontstaat door de combinatie van ‘koude’ verlichting en rode residentiebestrating.

1.5 +++ Voorkomen tegengestelde rijrichting vanaf Johannes Camphuijsstraat

In de straat wordt momenteel vaak de tegengestelde rijrichting gebruikt door auto’s. Om dit te ontmoedigen is er een sterke wens om een rechte hoek aan te brengen bij het oor tussen de Johannes Camphuijsstraat en de Willem van Outhoornstraat, om linksafs slaan te ontmoedigen.

1.6 +++ Afvalbakken hondenpoep

Er is een sterke wens om meer afvalbakken voor hondenpoep te plaatsen. Daarnaast is meer herkenbaarheid gewenst om het gebruik te bevorderen en daarmee de leefbaarheid in de straat te verhogen. Voorwaarde is wel dat deze niet nabij voordeuren geplaatst worden. Een gewenste plek is ter hoogte van het stuk waar geen voordeuren zijn, bijvoorbeeld ter hoogte van de meubelstoffeerderij van de heer Van Veelen, die momenteel ook heel veel overlast ervaart van hondenpoep.

1.7 +++ Straat- en trottoirbreedte

Momenteel wordt vaak met een wielzijde op de stoep geparkeerd, vanwege de beperkte doorrijbreedte en angst voor schade (veel vrachtwagens in de straat) en doorrijbreedte hulpdiensten. De uitdrukkelijke wens is om hiermee rekening te houden in de bepaling van optimale straat- en trottoirbreedte.

1.8 +++ Bestrating rijweg

Er is een uitdrukkelijke en unanieme wens met betrekking tot behoud en/of hergebruik van de originele klinkers en hardstenen stoepbanden (waar die nog liggen). Het belangrijkste argument is dat dit de authentieke sfeer ten goede komt. Daarnaast is er de overtuiging dat deze van betere kwaliteit zijn dan de nieuwe residentieklinkers.

1.9 +++ Bestrating parkeerplaatsen

Er is een sterke wens voor de aanleg van parkeerplaatsen in keperverband tot aan het trottoir. De wens is verder om geen witte belijning rond de parkeervakken te maken. Ook hier is het belangrijkste argument dat dit de authenticiteit van de straat aan zou tasten. Daarnaast is de overtuiging dat dwarsbelijning tot minder efficiënt gebruik van de parkeergelegenheid leidt.

1.10 +++ Bebording

Om matiging van de snelheid te bevorderen is er een wens om borden ‘30 km zone’ te plaatsen. Naast het verhogen van de verkeersveiligheid voorkomt dit overlast door trillingen in de woningen.

1.11 +++ Speeltuin

Er is een nadrukkelijke wens voor het verkleinen van de speeltuin aan de zijde van de Willem van Outhoornstraat ten bate van fietsnietjes en/of meer parkeerplaatsen. Dwarsparkeren zou hier ook een optie kunnen zijn.

1.12 ++ Drempels en snelheid

Wij hebben begrepen dat er ‘zachte’ drempels volgens genormeerde afstanden worden geplaatst. Gezien de hoeveelheid zijstraten is er de wens om deze met de kruisingen te combineren.

1.13 + Elektrische laadpalen

De wens is om elektrische laadpalen zoveel mogelijk te concentreren bij bijvoorbeeld de Meeus parkeerplaatsen teneinde optimale parkeergelegenheid voor niet elektrische auto’s te creëren.

1.14 +/- Orac containers/ vuilnisprobleem

Wij hebben begrepen dat Orac containers er óf niet komen, óf overal in de wijk. De meningen over inzet zijn verdeeld.

2. Vragen

Tijdens de brainstormsessie is een aantal vragen gerezen. Wij verzoeken de gemeente onderstaande vragen te beantwoorden.

2.1 Hemelwaterafvoer op riool aansluiten

Particulieren schijnen zelf hun hemelwaterafvoer aan te kunnen (laten) sluiten op het riool. De vraag is of dat meegenomen kan worden in het plan voor zover bewoners dat willen. De straat ligt op dat moment immers toch open.

2.2 Parkeerautomaten

De vraag is hoeveel parkeerautomaten geplaatst worden, waar deze komen en of er modernere automaten geplaatst kunnen worden.

2.3 Geveltuinen

Hierover zijn de meningen zeer verdeeld. Vraag is wat hier het beleid van de gemeente in is.

2.4 Overlast fietsen

Er is ergernis over fietswrakken aan het speeltuinhek en op andere plekken. Dit geeft een rommelig en onverzorgd straatbeeld. Vraag is hoe het handhavingsbeleid van de gemeente hieromtrent is. Dit ook met het oog op de gewenste fietsnietjes.

2.5 Afval

Gele vuilniszakken zijn besproken en iedereen is het er over eens dat dit in de huidige situatie een goede oplossing is tegen zwerfvuil veroorzaakt door meeuwen. Er wordt gezocht naar een manier om het gebruik hiervan meer aan te moedigen (verkrijgbaarheid). Hierbij rijzen twee vragen:
Kan de gemeente hier een grotere rol in spelen?

Heeft de gemeente ideeën om gebruik meer te bevorderen?

2.6 Vuilnisbakken hondenpoep

Regelmatig kom het voor dat vuilnisbakken voor hondenpoep niet gebruikt kunnen worden omdat deze vol zitten met ander afval. Wat is het handhavingsbeleid van de gemeente in deze? Dit ook met het oog op de wens om meer van deze vuilnisbakken te plaatsen.

2.7 Behoud bomen

Over de huidige bomen wordt door bewoners verschillend geoordeeld. Wat is het beleid met behoud van (gezonde) bomen? Kunnen we per boom een mening geven over behoud?

2.8 Glasvezel netwerk

Heeft de gemeente een coordinerende taak in het informeren van partijen die glasvezel (internet) aanleggen in haagse wijken om tegelijkertijd, als de boel in onze wijk toch op de schop gaat, een glasvezelnetwerk aan te leggen?

2.9 Afstemming aangrenzende straten

Wij begrijpen dat dit proces gelijktijdig plaatsvindt in aangrenzende straten. Speelt de gemeente een rol in de bundeling van gezamenlijke wensen of is dit de verantwoordelijkheid van ieder straatteam?

2.10 Vervolgstappen en overleg

Wat zijn de vervolgstappen en welke overlegstructuur in het proces heeft de gemeente in gedachte? Deze vraag wordt gesteld omdat de straat intensief betrokken wenst te blijven gedurende het proces van planontwikkeling.

Memo als pdf

Wilt u bovenstaand memo nog eens rustig nalezen, dan kunt u hier een pdf downloaden:

Memo voor gesprek met gemeente over herinrichting op 8 februari 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *