Verslag gesprek met Gemeente op 23 november 2017 over Voorlopig Ontwerp

Verslag Gesprek Reactie VO

Op donderdag 23 november 2017 heeft in het wijkcentrum een overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de Willem van Outhoornstraat en de Gemeente.

In dit gesprek heeft het Straatteam de verzamelde opmerkingen over het op 7 november ontvangen Voorlopig Ontwerp met drie vertegenwoordigers van de Gemeente besproken.

De Willem van Outhoornstraat werd vertegenwoordigd door:

 • Hans Boerman
  Willem van Outhoornstraat 23c
 • Remco Kalf
  Willem van Outhoornstraat 48
 • Klaartje Mackenbach
  Willem van Outhoornstraat 46
 • Ferrie Van Veelen
  Willem van Outhoornstraat 85
 • Matthijs Winnubst
  Willem van Outhoornstraat 48

Het onderstaande verslag, dat gediend heeft als de agenda voor het gesprek, is als memo nagestuurd aan de vertegenwoordigers van de Gemeente, en is in zijn geheel ook als pdf te downloaden:

Memo 2 Willem van Outhoornstraat – Reactie op Voorlopig Ontwerp – 24-11-2017


Inleiding

Op 7 november 2017 heeft het Straatteam van de Willem van Outhoornstraat het Voorlopige Ontwerp (VO) en een bijbehorende Toelichting ontvangen van de Gemeente. Het Straatteam heeft middels deze website, een nieuwsbrief en flyers alle inwoners hiervan op de hoogte gesteld en gevraagd om hun reactie, ter voorbereiding op het overleg met de Gemeente op 23 november 2017.

Dit memo bevat een samenvatting van de verzamelde reacties uit de straat, en per punt de reactie van de Gemeente in het gesprek op 23 november.

Algemene reactie op participatieproces

Het gesprek op 23 november jl. is door het Straatteam ervaren als zeer positief. Een aantal eerder geopperde ideeën waren niet in het VO meegenomen. Echter, na toelichting door het Straatteam, heeft de Gemeente bevestigd de meerderheid van deze ideeën op te nemen in het Definitief Ontwerp, zoals bij de betreffende onderwerpen verderop in dit memo aangegeven. Het Straatteam voelt zich op veel punten gehoord en heeft vertrouwen in een Definitief Ontwerp waar de bewoners zich over het algemeen in kunnen vinden.

In de volgende paragrafen lichten wij de wensen van de bewoners schriftelijk toe. De mondelinge reactie van de Gemeente is hier ook in opgenomen (rode teksten).

1. Hergebruik originele klinkers, gelegd in origineel verband

In februari j.l. hebben wij onze sterke voorkeur uitgesproken voor behoud van de oude originele klinkers, legverbanden en de hardstenen stoepbanden (waar deze nog liggen). De Gemeente heeft in ons gesprek op 8 februari aangegeven onze vraag mee terug te nemen en dit serieus te onderzoeken. Aanvullend historisch onderzoek werd mogelijk geacht.

In de Toelichting op het VO is hier een aantal punten over opgenomen. Per punt geven wij hieronder de reactie van het Straatteam:

 1. “In de fase van het definitief ontwerp wordt dit aspect verder onderzocht”.
  Onze reactie: wij wensen van het verloop en resultaat van dit onderzoek op de hoogte gehouden worden.
 2. “Hergebruik van verhardingsmaterialen kan alleen als het materiaal van voldoende kwaliteit is om minimaal een tiental jaren te gebruiken”.
  Onze reactie: deze klinkers liggen er al meer dan 100 jaar en zijn van hogere kwaliteit dan de beoogde residentieklinkers. Hoe wenst de Gemeente de benodigde kwaliteit aan te tonen?
 3. “Door afstemming van de materialen wordt eenvoud, harmonie en ruimte gecreëerd”
  Onze reactie: Bewoners achten de authentieke sfeer van de huidige klinkers van veel grotere waarde dan de uniformiteit die de Gemeente nastreeft.
Reactie Gemeente in gesprek 23-11-2017: Het uitgangspunt is uniformiteit, een ‘lappendeken’ van verschillende klinkers vindt de Gemeente ongewenst. Echter, Stadsbeheer heeft voor fase 3 gevraagd om hergebruik van stenen. Dit is momenteel in onderzoek. Hier wordt op teruggekomen bij presentatie van het Definitief Ontwerp. Dit sluit aan bij de wens van de bewoners om de huidige klinkers te behouden.
Reactie Straatteam: Bij deze bekrachtigen wij schriftelijk dat bewoners de authentieke sfeer van de huidige klinkers van veel grotere waarde achten dan de uniformiteit die de Gemeente nastreeft. Derhalve pleiten wij voor hergebruik.

2. Inrit naar parkeerstalling staat niet in VO

Inrit naar parkeerstalling no. 85 staat niet in VO.

Inrit naar parkeerstalling no. 85 staat niet in VO.

Willem van Outhoornstraat 85 inrit

Inrit garage Willem van Outhoornstraat 85.

In het VO ontbreekt een oprit naar een in gebruik zijnde garage ter plaatse van huisnummer 85. In de Toelichting staat dat er een inventarisatie is geweest waaruit zou blijken dat de betreffende garage niet meer als parkeerstalling gebruikt wordt. Dit is een onterechte conclusie, zoals blijkt uit de hiernaast staande foto.

De eigenaar, dhr. F. R. van Veelen (no. 85), is het ten stelligste oneens met het verwijderen van deze inrit en wij verzoeken u dringend deze inrit alsnog op te nemen in het VO.

Reactie Gemeente in gesprek 23-11-2017: Dit zal worden aangepast. De inrit wordt gehandhaafd op basis van de bestaande vergunning en komt in het Definitief Ontwerp terug.

3. Locatie 2 lantaarnpalen niet voor erkers

Locatie 2 lantaarnpalen niet voor erkers no. 48 en no. 23c.

Locatie 2 lantaarnpalen niet voor erkers no. 48 en no. 23c.

In het VO staan lantaarnpalen op een andere plek dan in de huidige situatie. Op 2 plekken in de straat is nu een lantaarnpaal gepland direct voor een erker. De erkers hangen 80cm uit de gevel. Dit is een ongewenste situatie.

Erker no. 48

Erker no. 48.

De bewoners van no. 46/48 en 23c tekenen ernstig protest aan tegen deze nieuwe plaats van deze 2 lantaarnpalen. Zij willen absoluut geen lantaarnpaal voor hun erker en ook niet voor het woon/slaapkamerraam ernaast. Er zijn meerdere slaapkamers aan deze kant van de straat.

Wij pleiten er voor om in ieder geval deze twee lantaarnpalen op hun huidige plek te laten staan. Mocht dit gevolgen hebben voor het verlichtingsplan in andere delen van de straat, dan is het verzoek ze in de hele straat op de huidige plek te laten staan. Bewoners zijn gewend aan deze plek. Tevens is dit de meest kosteneffectieve oplossing. Verder geniet in het algemeen plaatsing bij een boom de voorkeur, vanwege verzachting van het licht.

Reactie Gemeente in gesprek 23-11-2017: Hier is geen bezwaar tegen. De lantaarnpalen ter plaatse van 46/48 en 23C komen in het Definitief Ontwerp terug op de plaats waar zij nu staan, met inachtneming van de bomen. De exacte locatie volgt naar aanleiding van bezoek ter plaatse.

4. Locatie fietsnietjes

4A. Fietsnietjes bij speeltuin

In het gesprek met de Gemeente op 8 februari 2017 hebben wij geopperd meer fietsparkeergelegenheid te creëren ter hoogte van het speeltuintje. Door (delen van) het hek 1 a 1.5 meter te verplaatsen, kan een rij fietsnietjes geplaatst worden. Dit heeft de volgende voordelen:

 • De puinhoop van geparkeerde fietsen tegen dit hek wordt opgelost.
 • Door het grote aantal nietjes op deze plek zijn er minder nietjes nodig in de andere straatdelen (zie punt 4B en 4C), wat de doorloop in de straat bevordert.

Op dit idee is nooit gereageerd en het komt niet terug in het VO, ondanks dat de Gemeente dit destijds ook een interessant idee vond. Enige tijd geleden is het hek op deze plek om ons onbekende reden al ca. 3 meter teruggezet over een deel van de lengte. Deze aanpassing sluit naadloos aan bij het idee om hier de fietsnietjes te plaatsen. Overigens komt de huidige plek van het hek niet overeen met de tekening van het VO.

In de volgende schets een idee hoe dit eruit zou kunnen zien. Wellicht in combinatie met een bankje en afvalbak.

Fietsnietjes bij speeltuin.

Fietsnietjes bij speeltuin. Zoals op de tekening weergegeven gaat de verplaatsing van het hek nauwelijks ten koste van de speelruimte voor de kinderen.

Reactie Gemeente in gesprek 23-11-2017: Er dient rekening gehouden te worden met de belasting van de boomwortels ter plaatse van de speeltuin. De Gemeente zegt toe de mogelijkheid op de hoek serieus te onderzoeken en komt hierop terug. Ook zal bij de groenbeheerder worden nagevraagd waarom het hek nu over een deel al is teruggezet.

4B. Fietsnietjes ter hoogte van in- en opgangen no. 46/48/48a/48b ongewenst

Fietsnietjes ter hoogte van no. 46/48/48a/48b ongewenst.

Fietsnietjes ter hoogte van no. 46/48/48a/48b ongewenst.

Erker no. 48

In- en opgangen no. 46, 48, 48a en 48b.

Exact ter hoogte van de ingang van no. 46, 48, 48a en 48b is een rij fietsnietjes ingetekend.
Deze staan precies voor 2 voordeuren en 1 opgang naar een portiek waar ook een yogaruimte is. De bewoners van deze panden zijn niet het niet eens met deze plek direct voor de ingangen.

Ook willen de bewoners in dit deel van de straat zo min mogelijk fietsnietjes, om de doorloop te behouden. De nietjes vormen obstakels voor de doorloop, met name omdat de stoepen smaller worden dan zij nu zijn.

Nadrukkelijke wens is om deze rij fietsnietjes te verplaatsen naar direct om de hoek in de Hendrik Zwaardecroonstraat, waar geen voordeuren zijn, of eventueel naar de overkant hiervan. Dit deel is ook veel minder druk belopen.

Reactie Gemeente in gesprek 23-11-2017: Verplaatsing in zijn geheel naar de Zwaardecroonstraat kan niet, omdat daar dan parkeerplaatsen verloren gaan. Toegezegd is dat de rij nietjes voor 46/48 verdwijnt, en dat losse nietjes worden geplaatst bij de bomen op dit kruispunt. Ook wordt onderzocht of deze rij nietjes naar de hoek met de Johannes Camphuijsstraat kan worden verplaatst, aan dezelfde kant van de straat, afhankelijk van wat er aan die kant gaat gebeuren met het voorstel voor nietjes bij de speeltuin (pt. 4A).

4C. Fietsnietjes tussen Johannes Camphuijsstraat en Hendrik Zwaardecroonstraat zijn obstakels in drukbelopen stuk

Dit is een zeer druk belopen stuk van de straat. Het vormt de in/uitgang van de wijk voor veel voetgangers. De stoepen worden in de nieuwe situatie ook nog smaller. Bewoners willen daarom in het stuk tussen de Johannes Camphuijsstraat en de Zwaardecroonstraat zo min mogelijk obstakels op de stoep. In dit deel van de straat staan ook relatief weinig fietsen.

Fietsnietjes tussen Johannes Camphuijsstraat en Hendrik Zwaardecroonstraat zijn obstakels in drukbelopen stuk.

Fietsnietjes tussen Johannes Camphuijsstraat en Hendrik Zwaardecroonstraat zijn obstakels in drukbelopen stuk.

Naast de onder 4B besproken nietjes, staan er nog 2 losse nietjes op de stoep, ter hoogte van 25-31 en 33-35, en een rij op de hoek bij no. 19. Dit zijn in de ogen van de bewoners ook obstakels.
Bewoners van 25-31 hebben ook aangegeven geen behoefte te hebben aan het fietsnietje voor hun portiek.

Uitgaande van plaatsing van de nietjes zoals omschreven in pt. 4A kan de rij nietjes op de hoek bij no. 19 vervallen.

Reactie Gemeente in gesprek 23-11-2017: De losse nietjes voor 25-31 en 33-35 worden weggehaald. De rij nietjesvoor 19-23 wordt naar gekeken in relatie tot de nietjes bij de speeltuin (pt. 4A).

4D. Fietsnietjes ter hoogte van 85 graag naar de overkant verplaatsen

Bewoners zien de rij fietsnietjes ter hoogte van no. 85 graag verplaatst naar de overkant. De verdeling is hier onevenredig, net om de hoek in de Pahudstraat staat immers ook al een rij van 3 nietjes.

De bewoners van 85 hebben aangegeven dat 6 fietsnietjes grenzend aan hun pand niet gewenst is en vragen dringend om de 3 aan de Willem van Outhoornstraat aan de overkant te zetten.

Fietsnietjes ter hoogte van no. 85 naar de overkant verplaatsen.

Fietsnietjes ter hoogte van 85 naar de overkant verplaatsen.

Reactie Gemeente in gesprek 23-11-2017: De voorgestelde verplaatsing zal worden bekeken, in relatie met parkeerruimte en opritten.

4E. Extra fietsnietjes op kruising met Joan Maetsuykerstraat

Rondom de kruising met de Joan Maetsuykerstraat staan veel fietsen en wordt overlast hiervan ervaren. In het VO staan hier redelijk wat fietsnietjes gepland, maar bewoners vragen zich af of dit voldoende is en zouden er 1 à 2 bijgeplaatst willen zien.

Onze suggestie is om het rijtje van 2 fietsnietjes voor no. 84 uit te breiden naar 3. En/of bij de bomen op deze kruising een nietje te plaatsen, zoals ook bij veel andere bomen in de straat. Zie de tekening hieronder.

Extra fietsnietjes op kruising met Joan Maetsuykerstraat.

Extra fietsnietjes op kruising met Joan Maetsuykerstraat.

Reactie Gemeente in gesprek 23-11-2017: Een derde nietje voor no. 84 kan niet i.v.m. de lantaarnpaal en geparkeerde autos. Toegezegd is om enkele nietjes bij te plaatsen bij de bomen op deze kruising.
Reactie Gemeente op 4b t/m 4e: Het standpunt van de Gemeente is dat fietsnietjes geplaatst worden waar de bewoners deze nodig achten. Er wordt overeengekomen nietjes meer te verspreiden, Dit is ter plaatse ingetekend. Dit wordt opgenomen in het Definitief Ontwerp.

5. Verdeling stoepbreedte is onevenredig

Het valt ons op dat de stoep aan de ene kant 2.30m breed is, en aan de andere kant 2.20m. Wij ontvangen graag een toelichting op deze maatvoering en verzoeken om aan beide kanten 2.25m meter in het VO op te nemen.

Verdeling stoepbreedte is onevenredig.

Verdeling stoepbreedte is onevenredig.

Reactie Gemeente in gesprek 23-11-2017: De verdeling is gebaseerd op hele tegels op de 2.30m breedte. Indien er voor gekozen zou worden 2.25m en 2.25m aan te houden dan zou de tegels aan beide zijden gesneden moeten worden.

6. Bomen

6A. Verdeling bomen in de straat

Het valt ons op dat in onze straat de verdeling van de bomen heel statisch is, met steeds 2 bomen tegenover elkaar.

Wij stellen voor de bomen afwisselend te plaatsen, zoals ook duidelijk besproken in het overleg in februari en in overeenstemming met de andere straten om een evenwichtig beeld in de buurt te creëren.

Verdeling bomen in de straat.

Verdeling bomen in de straat.

Reactie Gemeente in gesprek 23-11-2017: Er is bewust gekozen voor 4 bomen per deel. Dit ritme maakt de straat onderscheidend ten opzichte van andere straten en geeft de straat meer het karakter van een laan. Een verspringende plaatsing zou betekenen dat er minder bomen geplaatst kunnen worden omdat er steeds korte stukken straat tussen de kruisingen zijn en bomen middenin deze stukken het aantal parkeervakken vermindert. Meer groen heeft de voorkeur. Bij het plannen van de plekken van bomen is rekening gehouden met voldoende parkeerplaatsen.
Het Straatteam geeft aan gevoelig te zijn voor deze argumenten.

6B. Behoud van boom op hoek bij no. 37

Bewoners van 46, 48, 48b, 50 en 37 zijn gehecht aan de prachtig bloeiende boom op de hoek bij no. 37. Deze boom draagt ons inziens in hoge mate bij aan de sfeer in dit deel van de straat.

Wij verzoeken om deze boom te behouden.

Verder staan dezelfde mooie bomen verderop in de straat. Meerdere bewoners vinden deze bomen een aanwinst voor de straat. Deze lijken helaas niet te blijven behouden in het VO. Er zijn geen specifieke opmerkingen binnengekomen over bewoners daar in de buurt, maar ook deze bomen dragen bij aan de sfeer van de straat. Zie onderstaande foto’s:

Behoud van boom op hoek bij no. 37.

Behoud van boom op hoek bij no. 37.

Behoud van boom op hoek bij no. 37.

Behoud van boom op hoek bij no. 37.

Bloeiende bomen in Willem van Outhoornstraat.

Bloeiende bomen in Willem van Outhoornstraat.

Reactie Gemeente in gesprek 23-11-2017: De boom op nr. 37 en hetzelfde type bomen verderop in de straat zijn niet te behouden, vanwege het opschuiven van de trottoirrand en ondergrondse werkzaamheden (levensverwachting is na de werkzaamheden niet meer dan 5 jaar). Een soortgelijke boom kan worden gekozen en de ervaring is dat de jonge bomen zeer snel groeien in vergelijking met oudere bomen, waardoor na verloop van tijd een vergelijkbaar effect ontstaat.
Het Straatteam geeft aan dit te begrijpen en stelt het op prijs te worden gekend in de definitieve boomkeuze in een latere fase van het proces.

7. Vrachtwagens Hoogvliet en verdwenen parkeervakken

Een aantal maanden geleden zijn er rondom het kruispunt van de Willem van Outhoornstraat met de Johannes Camphuissstraat parkeervakken verdwenen en is er gele belijning aangebracht. Wij hebben begrepen dat dit gedaan is om in de richting Laan van NOI afslaande vrachtwagens van de Hoogvliet ongehinderd de bocht om te laten komen.

Vrachtwagens Hoogvliet en verdwenen parkeervakken.

Vrachtwagens Hoogvliet en verdwenen parkeervakken.

In het VO lijkt met deze situatie geen rekening gehouden te zijn. Wij zien namelijk geen verbreding van de straat op dit stuk, er zit een oor op de hoek en er zijn normale parkeervakken ingetekend. Hiermee rijst de vraag of deze vrachtwagens in de nieuwe situatie wel rechtsaf kunnen slaan. Als hier inderdaad geen rekening mee is gehouden, wat wordt de nieuwe situatie? Of komen er straks bij nader inzien toch weer gele strepen waardoor opnieuw parkeerplaatsen verdwijnen?

Tevens vragen wij ons af of er een beleid is voor hoe deze zware vrachtwagens (zouden) moeten rijden? De praktijk wijst uit dat sommige vrachtwagens rechtdoor rijden verder de Johannes Camphuisstraat in. Zij veroorzaken hier veel overlast. Wij hebben gehoord dat sommige bewoners veel last hebben van trillingen en hierdoor scheuren/schade aan hun woningen. Andere vrachtwagens slaan rechtsaf, zodat ze zo snel mogelijk de wijk uit zijn.

Wij verzoeken om een verbodsbord voor vrachtwagens rechtdoor de Johnannes Camphuijsstraat in.

Reactie Gemeente in gesprek 23-11-2017: Er zijn parallel aan dit VO gesprekken gevoerd met Hoogvliet over transportroutes. Met Hoogvliet is besproken de bocht naar rechts zo in te richten dat deze geschikt is voor de vrachtwagens. Het is mooi dat dit overeenkomt met de ideeën van de bewoners. De Gemeente gaat er dan ook vanuit dat dit in het Definitief Ontwerp wordt aangepast.

Een verbodsbord voor rechtdoorrijdende vrachtwagens is niet wenselijk i.v.m. ander vrachtverkeer. De Gemeente gaat ervan uit dat er goede en bindende afspraken met de Hoogtvliet gemaakt kunnen worden over de te volgen route rechtsaf.

8. Hondenpoep afvalbak verdwenen

Wij hebben heel veel last van hondenpoep in deze straat. Bij de speeltuin staat nu 1 afvalbak hiervoor. In het VO is deze niet terug te zien.

Verder zijn er de volgende problemen met deze bakken:

 • Ze zijn niet duidelijk te onderscheiden als afvalbak voor hondenpoep.
 • Sommige bewoners gebruiken de bakken voor ander (huis-)afval waardoor zij vrijwel altijd vol zitten.

De welwillende hondenbezitters die hun hondenpoepzakjes kwijt willen kunnen het niet kwijt. Dit draagt niet bij tot een vermindering van de hondenpoep op de straat en stoep.

Ons verzoek is als volgt:

 • Minstens 1 bak terug plaatsen bij de speeltuin waar hij nu ook staat. Bij voorkeur ook een of meer aan het andere uiteinde van de straat bij het Silleplantsoen, waarvoor nog geen VO is ingetekend.
 • Bewoners willen geen hondenpoepbakken in de straat zelf in de buurt van voordeuren.
 • Duidelijk herkenbare hondenpoep bakken, die vaak geleegd worden.
Reactie Gemeente in gesprek 23-11-2017: Wellicht is het een idee om de bak een aantal meters te verplaatsen naar de Johannes Camphuysstraat, omdat deze dan uit de looproute van voetgangers die de wijk uitgaan komt te liggen, en daardoor minder snel gebruikt zal worden voor huisvuil.
Het Straatteam staat hier positief tegenover.
Ook is besproken dat er een of meer hondenpoep bakken zullen worden geplaatst aan het andere einde van de straat bij het Silleplein. Er is ook afgesproken dat er geen hondenpoepbakken in de rest van de straat komen.

9. Geveltuintjes, hoe doorgeven?

In de Toelichting bij het VO staat:

“Graag horen we van de bewoners welke geveltuintjes moeten worden gehandhaafd, en bij welke woningen nieuwe geveltuintjes moeten worden aangelegd.”

Wij ontvangen graag instructie over hoe bewoners hun voorkeur kunnen doorgeven, en wanneer.

Reactie Gemeente in gesprek 23-11-2017: Wij verzoeken de geveltuintjes waarvan nu al bekend is dat deze gewenst zijn op te geven, zodat zij meegenomen kunnen worden in het Definitief Ontwerp. Bij aanvang van de uitvoeringsfase kan altijd nog aangegeven worden waar al dan niet geveltuintjes geplaatst worden. Er zal handhaving plaatsvinden op geveltuintjes die meer breedte innemen dan toegestaan.
Het Straatteam zal inventariseren welke bewoners nu al weten of hun geveltuin behouden moet blijven, en dit doorgeven voor het DO.

10. Historische lampen en LED lampen

Ondanks dat in de Toelichting bij he VO staat dat historische straatlantaarns niet mogelijk zijn, benadrukken wij nogmaals dat de wens hiervoor in onze straat bijzonder groot is.
Het komt de authentieke sfeer in de straat zeer ten goede.

Het aangekondigde LED wordt als koud, hard en onvriendelijk licht ervaren.

Reactie Gemeente in gesprek 23-11-2017: Het beleid voor historische lampen is gemeentelijk vastgelegd. Slechts straten met de status van beschermd stadsgezicht komen in aanmerking. De argumenten zijn dat plaatsing van deze lantaarnpalen in de hele wijk teveel geld kost, dat ze per stuk veel duurder zijn (€1900 i.p.v. €900 euro), dat er twee keer zoveel van nodig zijn voor dezelfde lichtopbrengst en dat het onderhoud duurder is.
Met betrekking tot de LED lampen wordt aangegeven dat in de nieuwe lichtvisie de keuze voor kleurtemperatuur wordt vastgelegd per straattype. Dit wordt nog nader uitgewerkt. Tevens is de verwachting dat tussen nu en uitvoering de ontwikkeling van LED lampen alweer is voortgeschreven en er wellicht LED licht is dat minder koud is.
Jacob Snijders (voorzitter van het wijkberaad in Bezuidenhout), die in het gesprek is aangeschoven, oppert dat het Straatteam kan overwegen een brief te sturen aan Wethouder Boudewijn Revis, die hiervoor verantwoordelijk is, en geeft aan dat er door het Wijkberaad nog steeds zeer druk wordt gelobbyd en onderhandeld met de wethouder over deze historische straatlantaarns. Ook zijn er acties te verwachten voorafgaande aan de volgende Gemeenteraadsverkiezingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *